Informujmy, że tradycyjnie, po sezonie zimowym, bazując na stabilnej sytuacji firmy, Zero Gravity Group Sp. z o.o. Sp.k. uzyskała gwarancję bezpieczeniową UNlQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Obecnie wynosi 230 999, 98 PLN, co stanowi wartość 50 785,97 EUR.

Przedmiotem gwarancji jest:

1. Zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

2. Zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,

3. Zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każda usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej do pobrania TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że doszło do połączenia następujących spółek:

a) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

b) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

Wskutek czego z dniem połączenia Spółka przejmowana przestała istnieć i została wykreślona z Rejestru, a jej następcą prawnym jest Spółka przejmująca. Jednocześnie wskazujemy, iż Spółka przejmująca (dotychczasowa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) zmieniła nazwę i od dnia połączenia działa pod firmą: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.